hadas_1

תושבי גבעת עמל נמצאים בשנים האחרונות במאבק מול בעלי הקרקע עליה הם יושבים. הם הגיעו לשכונה במהלך מלחמת 1948 במסגרת מבצע שלטוני ליישוב אוכלוסייה יהודית בבתים בהם התגוררו קודם לכן פלסטינים, על מנת ליצור גבול מיושב באזורי לחימה.

מאוחר יותר, בשנת 1961, מכרו השלטונות את הקרקע עליה גרו לחברה פרטית, אשר התחייבה לדאוג לדיור הולם לתושבים. הסכם זה מעולם לא מומש. התושבים נותרו לגור בסביבה מוזנחת וכיום, בעליה החדשים של הקרקע מפעיל בצווי פינוי אגרסיביים והליכים משפטיים מול התושבים.

נקודת המוצא של הפרויקט היא בשנת מכירת הקרקע, 1961 . והוא בוחן את האפשרות, לו המדינה הייתה לוקחת את האחריות לבנייה ומאפשרת דיור מתאים לתושבי השכונה, או אם תושבי השכונה היו יכולים להתאגד ולרכוש את הקרקע, דבר שאותו הציעו לשלטונות בשנות ה- 60.